معنی کلمه گاسیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاسیون . [ ی ُ ] (اِخ ) از جمله بنادر معروف ممالک تابعه ٔ ایران واقع در کنار دریای مغرب من جمله در مصر است . رجوع به ایران باستان صص 1510 - 1511 شود.