معنی کلمه ژان دفلاندر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان دفلاندر. [ دُ ] (اِخ ) زن ژان چهارم کنت دُمونت فرت و دوک برتانی .