معنی کلمه ظف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظف . [ ظَف ف ] (ع ص ، اِ) زندگانی تلخ و ناخوش .

(اِمص ) پیوسته گرانی نرخ .

(مص ) ظف قوائم بعیر؛ بستن هر چهار پای شتر و فراهم آوردن .