معنی کلمه خاموشان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاموشان . (اِ) ج ِ خاموش . بی صدایان . ساکتها. سکوت کنندگان . - وادی خاموشان ؛ کنایه از قبرستان و گورستان است : عاقبت منزل ما وادی خاموشان است . حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.