معنی کلمه لبید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبید. [ ل َ ] (اِخ ) ابن الحسن بن عمر، ابی بکرند غرّاد. رجوع به غراّد شود.