معنی کلمه تاباغو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاباغو. (اِخ ) رجوع به تاباگو شود.