معنی کلمه صخد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صخد. [ ص َ خ َ ] (ع مص ) نیک گرم شدن روز و غیر آن . (منتهی الارب ).