معنی کلمه حباقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حباقی . [ ح َ قا ] (اِ) حباقا. حندقوقا. اندقوق .