معنی کلمه طرطبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرطبة. [ طَ طَ ب َ ] (ع مص ، اِمص )آواز صفیر دو لب دوشنده ٔ بُز.

جنبش آب در شکم .

خواندن گوسفندان را برای دوشیدن تا فراهم آیند.

و قال بعض اهل اللغة:طَرطَب الرجل ؛ اذا فَرَّ. (منتهی الارب ) (آنندراج ).