معنی کلمه حباطه ٔ حمیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حباطه ٔ حمیری . [ ؟ ح ِم ْ ی َ ] (اِخ ) یکی از سرهنگان ابرهه ٔ حبشی [ که ] بر مکه تاخت و داستان اصحاب فیل از آنجاست . صاحب تاریخ سیستان اندر قصه ٔ ابرهةالصباح با عبدالمطلب نخستین که به مکة آمدند، گوید:خبر به نزدیک ابرهة شد که بزرگان قریش بیامدند و بازگشتند، او خشمناک شد، او را سرهنگی بود که با هزار سوار برابری کردی و او را حباطة الحمیری گفتندی بفرستادش که برو عبدالمطلب را بیار، بیامد، به مکه اندر شد، چون عبدالمطلب را بدید و آن نور بر جبین او، بترسید، لرزان گشت و هوش او بشد تا یک زمان که بهوش آمدگفت که حقا سید قریش توئی ... (تاریخ سیستان ص 54).