معنی کلمه صخابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صخابة. [ ص َخ ْ خا ب َ ] (ع ص ) تأنیث صخاب . زن با بانگ و فریاد. (منتهی الارب ). زن بلندآواز. (مهذب الاسماء).