معنی کلمه فراترک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فراترک . [ ف َ ت َ رَ ] (ق مرکب ) کمی پیشتر. پیش ترک . رجوع به فراتر شود.