معنی کلمه دامیدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دامیدگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) صفت دامیده . حالت و چگونگی دامیده . رجوع به دامیده و دامیدن شود.