معنی کلمه ظعون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظعون . [ ظَ ] (ع ص ) شتر کار کشت و باربردار و شتر هودج کش . شتری که بدان بار بردارند و به کار دارند و هودج بر آن کنند.

اشتر که سفر را دارند.