معنی کلمه ذوالنیرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالنیرین . [ ذُن ْ ن َ رَ ] (ع ص مرکب ) آن که نیروی او دو چند نیروی یار او باشد. (و شاید این کلمه معرب از دو نیروی فارسی باشد).