معنی کلمه فراتاکارا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فراتاکارا. [ فْرا / ف َ ] (اِ) یوستی این کلمه را عنوان امیران فارس در دوره ٔ پارتها دانسته است و به قول گوت اشمیت در دوره ٔ اول از سه دوره ای که در فارس زمان اشکانی دیده میشود نام امیران در روی سکه ها چنین بوده است ، و البته گوت اشمید این کلمه را بصورت «فریت کارا» آورده است . رجوع به ایران باستان ج 3 ص 3625 شود.