معنی کلمه پرات دام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرات دام . [ ت ُ ](اِخ ) یکی از سفرای لاسدمون به دربار اردشیر اول شاهنشاه هخامنشی . رجوع به اردشیر اول و رجوع به ایران باستان ج 2 ص 942... شود.