معنی کلمه قاقیقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاقیقی . (معرب ، اِ) سفیده ٔ تخم مرغ .

پوست نازک بالای تخم مرغ . (فهرست مخزن الادویه ).