معنی کلمه بیتک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیتک . [ ب َ / ب ِ ت َ ] (اِ مصغر) مصغر بیت ، ودر این معنی بیشتر با «چند»، بکار رود : اندر این حسب رودکی گویی عاریت داد بیتکی چندم . سوزنی . در خواه کز آن زبان چون قند تشریف دهد به بیتکی چند. سوزنی . کرد آنگهی از نشید آواز این بیتک چند را سرآغاز. نظامی .