معنی کلمه شات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شات . [ تِن ْ ] (ع ص ) شاتی . سرد: یوم شات ؛ روز سرد. رجوع به شاتی شود.