معنی کلمه اثره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اثره . [ اَ ث َ رَ ] (ع اِمص ) اسم مصدر از ایثار. ایثار. فضیلت .