معنی کلمه چراغپایه بازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چراغپایه بازی . [ چ َ / چ ِ ی َ / ی ِ ] (حامص مرکب ) ایستادن بُز روی دو پای خود در نتیجه ٔ تعلیم و بازی کردن . ایستادن بعضی حیوانات روی دو پا و بازی درآوردن : آن خداونده ٔ بز مرد خسیسی است از بهر شکم آن بزک را چگونه چراغپایه بازی آموخته است . (کتاب معارف بهاء ولد چ فروزانفر ص 182 و 472).