معنی کلمه قاقم اندام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاقم اندام . [ ق ُ اَ ] (ص مرکب ) کنایه از معشوق صبیح . (آنندراج ) : قاقم اندام را اشارت کرد تا شود سوی پرده راه نورد. امیرخسرو (از آنندراج ).