معنی کلمه وثیئة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وثیئة. [ وَ ءَ ] (ع ص ) درد کفته یا دردگین بی شکستگی استخوان . (آنندراج ) (منتهی الارب ).