معنی کلمه صحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صحی . [ ص ِح ْ حی ] (ع ص نسبی ) منسوب به صحت . درخور بودن از نظر صحت و بهداشت .