معنی کلمه ذات السلاسل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات السلاسل . [ تُس ْ س َ س ِ ] (اِخ ) رجوع به ابوعون عبدالملک در همین لغت نامه شود.