معنی کلمه مشعوف قاجار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مشعوف قاجار. [ م َ ] (اِخ ) نامش حاجی امام قلی آقا و برادر مهتر موسی خان وصاف و جوانی نجیب و بلندهمت بود. ملازمت امور دیوانی را ترک کرد، و با مشایخ اهل حال و معارف اهل کمال رابطه ٔ کامل حاصل کرد. از اوست : نه هراس دوزخ و نی هوس بهشت ما را شود آخر آنچه اول شده سرنوشت ما را. و رجوع به مجمعالفصحاء ج 2 صص 945-946 شود.