معنی کلمه قاقلتین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاقلتین . [ ق ُ ل َ ت َ ] (ع اِ) تثنیه ٔ قاقلة. الایچی سرخ . والایچی سفید. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). رجوع به قاقلة شود.