معنی کلمه چراغ پرهیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چراغ پرهیز. [ چ َ / چ ِ پ َ ] (اِ مرکب ) فانوس . (برهان ) (ناظم الاطباء). چیزی که محافظت چراغ از باد کند. (برهان ). چیزی باشد که بر روی چراغ بکشند تا چراغ از صدمه ٔ باد محفوظ ماند و خاموش نشود. (آنندراج ). چیزی باشد که در پیش چراغ بسازند تا چراغ از باد خاموش نشود. (جهانگیری ). مردنگی ، و هر چیز که چراغ را از باد محافظت نماید. (ناظم الاطباء).