معنی کلمه غرنگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غرنگان . [ غ َ رَ ] (نف ) غرنگ کننده .

در حال غرنگیدن . رجوع به غرنگ شود.