معنی کلمه ظعان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظعان . [ ظِ ] (ع اِ) رسن که بار و هودج به وی بندند.