معنی کلمه اتسز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اتسز. [ اَ س ِ ] (اِخ ) علاءالدین . رجوع به اتسز خوارزمشاه شود.