معنی کلمه یغنعلی تپه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یغنعلی تپه . [ ی َ ع َت َ پ َ / پ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرحمت آباد بخش میان دوآب شهرستان مراغه ، واقع در 4هزارگزی شوسه ٔ میان دوآب . سکنه ٔ آن 709 تن است . آب آن از زرینه رود و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).