معنی کلمه ظعام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظعام . [ ظِ ] (ع اِ) رسن هودج ، یا رسن که بار به وی بندند.