معنی کلمه بی قرینگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بی قرینگی . [ ق َ ن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ) نیامیختن چیزی به چیزی ، و مراد از آن یکتایی در امری و ثانی نداشتن در کاری است . (غیاث ) (آنندراج ).