معنی کلمه ظعائن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظعائن . [ ظَ ءِ ] (ع اِ) ج ِ ظعینة. هوده ها. هودجها. کجاوه ها : وان جوق ظعائن همه مرغان بهشتی در روی و روش قبله ٔ زردشت کنشتی . سپهر.