معنی کلمه ضباط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضباط. [ ض َب ْ با ] (ع ص ، اِ) ضبطکننده .

آنکه ضبط اوراق اداره یا محکمه ای کند. بایگان . آرشیویست .