معنی کلمه دامن افشان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دامن افشان . [ م َ اَ ] (نف مرکب ) آنکه دامن فشاند. که دامن برافشاند. رجوع به دامن افشاندن شود.