معنی کلمه هدم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هدم . [ هََ دَ ] (ع اِ) آنچه از کرانه ٔ چاه فرودریده در چاه افتاده باشد: دماؤهم بینهم هدم ای هدر. (از منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

هرچه ویران شود و فروافتد.

آنچه از گیاه در سال اول باقی مانده . (اقرب الموارد).