معنی کلمه غرناطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غرناطی . [ غ َ ] (اِخ ) احمدبن ابراهیم بن الزبیر. رجوع به همین نام و رجوع به مدخل ذیل شود.