معنی کلمه طرخف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرخف . [ طِ خ ِ ] (ع اِ) مسکه ٔتنک که روان باشد.

مسکه ٔ هیچکاره و بدترین مسکه ها. طرخفة مثله . (منتهی الارب ) (آنندراج ).