معنی کلمه پذیرانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پذیرانیدن . [ پ َ دَ ] (مص ) قبول کنانیدن .

تکفیل ؛ پذیرفتاری دادن و پذیرانیدن . (منتهی الارب ).

معترف گردانیدن .