معنی کلمه طرخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرخان . [ طَ ] (اِخ ) نام پدر محمد حافظ بیکندی است .