معنی کلمه ظریفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظریفی . [ ظَ ] (اِخ ) (محمدبیگ ) از مردم ساوه و مرید حریفی است به زمان شاه طهماسب صفوی . وی به هندوستان رفت و بدانجا حرمت بسیار دید. این بیت از اوست : دوش غوغای سگان تو به گوشم آمد مُردم از رشک که آیا که گذشت از کویت .