معنی کلمه گردنه ٔ آب باریک... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردنه ٔ آب باریک . [ گ َ دَ ن َ ی ِ ] (اِخ ) نام گردنه ای در راه جهرم به لار میان جلیل آبادنو و دهرا، واقع در 294000گزی شیراز.