معنی کلمه بوییدنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بوییدنی . [ دَ ] (ص لیاقت ) قابل بوییدن . لایق بوییدن . درخوربوییدن .

مشهوم . (فرهنگ فارسی معین ).