معنی کلمه ذوالکتیفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالکتیفة. [ ذُل ْ ک ُت َ ف َ ] (اِخ ) نام شمشیر سعدبن عیاض بن امیة. یکی ازمشرکین که بروز بدر بدست سعدبن ابی وقاص کشته شد.