معنی کلمه چراغ حصاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چراغ حصاری . [ چ ِ ح ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان سجاسرورد، بخش قیدار شهرستان زنجان که در 17هزارگزی شمال باختری قیدار و یک هزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده . کوهستانی و سردسیر است و 190 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش غلات ، بنشن ، انگور و قلمستان ، شغل اهالی زراعت و بافتن قالیچه ، گلیم و جاجیم و راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ای است از قرای قدیم النسق سهرورد، از محال زنجان که محصولش غله ٔ دیمی و جزئی یونجه کاری است . این آبادی کم زمین است و چشمه ٔ آب ضعیفی دارد و بواسطه ٔ کمی مرتع اغنام و احشام در اینجا نگه نمیدارند». (از مرآت البلدان ج 4 ص 218).