معنی کلمه بومیمون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بومیمون . [ م ِ ] (اِ مرکب ) کنیه ٔ شهد. (آنندراج ). انگبین .