معنی کلمه ظریفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظریفی . [ ظَ ] (اِخ ) شاعری از مردم چورلی شاگرد بهشتی . او را دیوانی است به ترکی .